ارسال ایده های تکمیل شده (مرحله دوم)

ایده‌پردازان گرامی! مهلت ارسال ایده های تکمیل شده در چهارمین رویداد ملی ایده آزاد اسباب بازی به پایان رسیده است!

Dear participants, The deadline for submitting completed ideas is due to June 13

فرم ثبت ایده/ Idea submision form
فایل ارسال ایده
Idea submision file