داوران

داوران در بخش نهایی رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی
ترکیبی از چهارگروه خواهند بود:

کمیته داوری (متشکل از چهار داور تخصصی در حوزه‌های تعلیم و تربیت، روانشناسی، طراحی، گرافیک و تصویرسازی و داوران ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی) ایده‌های برگزیده را در یک جلسه داوری و انتخاب خواهند کرد.

The judging panel (consisting of four specialized judges in the fields of education, psychology, design, and graphics-illustration and the judges of the Cognitive Science and Technology Development Headquarters) will judge and select the selected ideas in a meeting.


اسامی این عزیزان متعاقبا اعلام خواهد شد.

The judging panel will be announced soon…