قوانین و مراحل ایده‌آزاد

چهارمین رویداد ایده آزاد
The 4th Ideaazad event

اداره‌کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جایگاه یک مرکز نوآوری، چهارمین رویداد ملی ایده‌آزاد اسباب‌بازی را به‌منظور گردهمایی طراحان، تولیدکنندگان، دست‌اندکاران، صاحب‌نظران و علاقه‌مندان این حوزۀ اقتصادی- فرهنگی در بهار و تابستان سال 1400 برگزار می‌کند. رویداد ایده‌آزاد بهانه‌ای است تا طراحان و ایده‌پردازان عرصۀ اسباب‌بازی بتوانند در یک تعامل سازنده، بستر رشد و پویایی صنعت اسباب‌بازی را بیش از پیش در کشور عزیزمان ایران، فراهم کنند و برای بالندگی این صنعت فرهنگی بزرگ در ایران گام‌های امیدبخشی بردارند. این رویداد در پنج گام به دنبال به ثمر نشستن اندیشه و کار جوانان خلاق ایرانی در حوزه اسباب‌بازی و سرگرمی، معرفی ایشان و ایده‌هایشان به صنعت اسباب­بازی و گام مؤثری در تجاری­سازی این ایده‌ها است.

گام نخست: ثبت نام
Step1: Enrolment

ایده‌پردازان و طراحان در بازه زمانی ثبت‌نام از 23 اسفند1399 تا اول اردیبهشت1400، ضمن مراجعه به وبگاه رویداد ایده‌آزاد به نشانی ideaazad.ir و مطالعه شرایط عمومی شرکت در رویداد اقدام به ثبت‌نام و بارگزاری ایده اولیه خود خواهند کرد.

ایده‌پردازان مستحضر باشند چهارمین رویداد ملی ایده­آزاد کانون بر محور و مسیر مشخصی در حوزه بازی‌های رومیزی، اسباب­‌بازی و کالاپردازی (مرچندایزینگ) با تأکید بر اسباب­ بازی­‌های شناختی قدم برخواهد داشت. 

Ideators and designers can register and upload their ideas and concepts during the registration period from March 14, 2021 to May 1, 2021, by visiting the Ideazad event website at ideaazad.ir and reading the general conditions of participating in the event.

گام دوم گزینش ایده‌ها
Step2: Selection of ideas

در این مرحله از میان ایده‌های رسیده به دبیرخانه رویداد، ایده‌هایی که از نظر هیئت انتخاب قابلیت ارتقا، تکمیل و ارائه به بازار داشته باشند انتخاب شده و به مرحله بعد راه خواهند یافت. انتظار می‌رود از میان ایده­های رسیده دست کم چهل ایده به مرحله بعد راه پیداکنند. کمیته داوری (متشکل از چهار داور تخصصی در حوزه‌های تعلیم و تربیت، روانشناسی،طراحی، گرافیک و تصویرسازی و داوران ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی) ایده‌های برگزیده را در یک جلسه داوری و انتخاب خواهند کرد. مهم‌ترین عامل موفقیت هر ایده نزدیکی ایده به بازار هدف از نظر سرمایه‌گذاران وتولیدکنندگان و داشتن شاخص های فرهنگ ایرانی است.

At this stage, from the ideas received by the event secretariat, the ideas that can be upgraded, completed, and presented to the market by the selection committee will be selected and will proceed to the next stage. At least forty of the ideas received are expected to make it to the next stage. The judging panel (consisting of four specialized judges in the fields of education, psychology, design, and graphics-illustration and the judges of the Cognitive Science and Technology Development Headquarters) will judge and select the selected ideas in a meeting. The most important factor for the success of any idea is the proximity of the idea to the target market in terms of investors and producers and having indicators of Iranian culture.

گام سوم: فرایند منتورینگ ایده‌­ها
Step3: The process of mentoring

در ادامه ایده‌پردازان منتخب در جلسه توجیهی مورخ 15 اردیبهشت1400 که به­صورت آنلاین برگزار خواهد شد، دربارۀ نحوۀ اجرای برنامه، شرایط حضور در ایده‌آزاد، مراحل پیش‌شتابدهی و شتابدهی طرح‌‌ها و همچنین مسائل حقوقی این فرایند آشنا خواهند شد. عدم حضور ایده‌پرداز یا نماینده ایشان در این جلسه به‌منزله انصراف از ادامه مسیر رویداد تلقی خواهدشد.

در جلسه توجیهی ابعاد مورد تأکید و مؤلفه­‌های مطرح در این رویداد، شیوه­نامه نحوه تعامل طراحان با کانون، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران و مسیر تجربه ایده­آزادهای گذشته توسط مربیان، داوران و شرکت‌کنندگان دوره‌های قبل بیان خواهد شد.

پس از جلسه توجیهی ایده‌هایی که هسته قابل توسعه دارند در طی کارگاه‌ها و نشست‌هایی با حضور متخصصان مختلف داخلی و خارجی در حوزه اسباب‌بازی مورد بررسی قرار می گیرند و مربیان و راهنمایان، پیشنهادات خود را در خصوص تجاری‌سازی این ایده‌ها در اختیار ایده پردازان قرار می دهند. در این مرحله پنج منتور با هدف راهنمایی هدفمند در کنار ایده‌پردازان خواهند بود و در توسعه ایده، فرایندهای تولید، مکانیک بازی و نمونه‌سازی، محاسبات توجیهی اقتصادی ایده‌پردازان را همراهی می‌کنند.

In the following, the selected ideators will learn about the implementation of the program, the conditions for participating in the free idea, the stages of accelerating, as well as the legal issues of this process, in the briefing session dated 15 May 2021, which will be held online. The absence of the ideator or his representative in this meeting will be considered as a cancellation of the continuation of the event. In the briefing session, the emphasized dimensions and components in this event, the style of how designers interact with the producers, investors, and the experience of past Ideaazad by mentors, judges, and participants of previous Ideaazad event will be stated.

After the briefing, the ideas that have a scalable core will be examined during workshops and meetings with the presence of various domestic and foreign experts in the field of toys, and educators and guides will provide their suggestions on the commercialization of these ideas to the designers. At this stage, the five mentors will be with the idea makers with the aim of purposeful guidance, and in the development of the idea, the production processes, game mechanics, and prototyping will accompany the economic justification calculations of the idea makers.

گام چهارم: ارائه ایده‌های برتر
Step4: Presenting superior ideas

در این مرحله ایده‌­هایی که مراحل منتورینگ را به اتمام رسانده­اند و آماده فرایند تجاری‌سازی و تولید هستند به طرق مختلف حضوری در روز رویداد، سخنرانی و ارائه سریع یا مکتوب در کتاب رویداد درحضور تولیدکنندگان و سرمایه‌گذارن ارائه خواهند شد و مورد تقدیر و حمایت قرار خواهند گرفت.

At this stage, ideas that have completed the mentoring process and are ready for the commercialization and production process will be presented in various ways on the day of the event. Speech, prompt or written presentation in the event book, are three main ways to present the works and designs to producers and investors.

گام پنجم: تجاری‌سازی ایده‌های برتر
Step5: Commercialization of top ideas

ایده‌های منتخبی که به طرق مختلف توانسته‌اند از بسترهای ارائه این رویداد ملی استفاده کنند و به تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران و حامیان ارائه شوند و حمایت لازم را برای تجاری سازی و تولید دریافت کرده اند؛ فرایند تولید و جذب سرمایه را زیر نظر متخصصان اداره کل سرگرمی‌های سازنده و بازی‌های رایانه‌ای تا حصول نتیجه طی خواهند کرد.

Selected ideas that have been able to use the platforms of this national event in various ways to be presented to producers, investors and sponsors, and have received the necessary support for commercialization and production; Their process of production and raising capital will be carried out under the supervision of the specialists of the General Directorate of Constructive Entertainment and Computer Games until the desired result is achieved.

نکات کلیدی
Important Notes

 • ثبت نام و طی فرایند شتابدهی ایده‌ها برای ایده‌پردازان از سوی کانون رایگان خواهد بود و این رویداد جنبه حمایت از صاحبان ایده دارد.
 • این دوره از رویداد با رویکرد اسباب‌بازی‌های شناختی و حمایت ستاد توسعه فناوری‌ها و علوم شناختی همراه خواهد بود.
 • چهارمین رویداد ملی ایده‌آزاد به عروسک‌های ملی و بومی نگاه ویژه خواهد داشت و در بخش اختصاصی به برگزاری کارگاه‌ها ویژه با حضور متخصصان داخلی و خارجی اهتمام می‌ورزد.
 • توسعه و شتابدهی بازی‌های رومیزی دارای فرایندی ویژه در این رویداد خواهند بود.
 • گروه های دانشجویی و دانش آموزی  نیز که موفق به طی مراحل اولیه این رویداد شوند از حمایت ویژه سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی برخوردار خواهند شد.

 • The Whole process of Ideaazad event is free of charge for the participants
 • This year Ideaazad is accompanied by the Cognitive Technologies and Science Development Headquarters and focuses on cognitive approaches toward toys and games
 • The fourth Ideaazad national event will pay special attention to national and indigenous dolls and will hold workshops with the participation of local and foreign experts.
 • The development and acceleration of board games will have a special process in this event.
 • Student groups that succeed in the early stages of the event will also receive special support from the University Jihad Students Organization.

تاریخ‌های مهم

 • شروع ثبت نام و بارگزاری ایده‌ها: 23 اسفندماه 1399
 • پایان مهلت ثبت نام و بارگزاری اولیه ایده‌ها: اول اردیبهشت 1400
 • اعلام ایده‌های منتخب: 10 اردیبهشت 1400
 • جلسه توجیهی ایده‌پردازان و شروع فرایند منتورینگ: 15 اردیبهشت 1400
 • برگزاری روز رویداد: 15 تیرماه 1400