Smaller Default Larger

گزینش ایده‌ها

 

 

گزارشی از تعداد ایده‌های رسیده و ایده‌های منتخب در ایده‌آزاد اسباب‌بازی یک هفته پس از اتمام مهلت ارسال ایده (دوازدهم اسفندماه) در همین صفحه منتشر خواهد شد.  از میان ایده‌های رسیده که در پاسخ به‌صورت مسئله این رویداد ارسال شده‌اند، چهل ایده منتخب خواهد شد که به دور بعد راه خواهند یافت.

دست آخر ده ایده اصلی برای ارائه در روز رویداد انتخاب خواهند شد. باقی ایده‌های منتخب در صورت صلاحدید یا به دورۀ آینده ایده‌آزاد موکول شده یا به صورت ارائه نمایشگاهی در نمایشگاه جنبی رویداد ارائه خواهند شد.

در صورت آماده‌نبودن صاحبان اید‌ه‌­های اصلی و یا تشخیص هیئت علمی رویداد تخصصی و یا در صورت انصراف صاحبان اید‌ه­‌ها، اید‌ه‌­های ذخیره به‌عنوان ایده‌­های اصلی انتخاب می‌شوند.

به‌مجموعه این چهل ایده، ایده‌هایی به ازای هر سوال تخصصی که از سوی حامیان رویداد نیز مطرح شده باشد نیز اضافه خواهد شد. از تمامی ایده‌های منتخب در ایده‌آزاد اسباب‌بازی به‌نحوی مقتضی تقدیر به عمل خواهد آمد.

می‌توان مهمترین عامل موفقیت هر ایده را نزدیکی ایده به بازار هدف از نظر سرمایه‌گذاران دانست که مؤلفه‌های در نظر گرفته شده برای غربالگری اولیه ایده‌­ها به شرح ذیل است:

  • نوآورانه بودن
  • اصالت ایده
  • مرتبط بودن با صورت مسئله
  • قابلیت اجرا از لحاظ علمی
  • قابلیت اجرا از لحاظ عملی
  • توجیح اولیه اقتصادی
  • جنبه‌های فرهنگی و آموزشی ایده

 کامل‌بودن یک ایده منوط به طی مرحلۀ ارسال ایده به‌طور کامل است که در این مرحله موارد زیر از ایده‌پردازان دریافت خواهد شد:

1-      مشخصات طراح مسئول

2-      مشخصات ایده به‌صورت عنوان و توضیح اجمالی دربارۀ ایده

3-      تعیین وضیعت ثبتی ایده (در صورتیکه ایده شما ثبت نشده باشد و در صورتیکه جزء منتخبین رویداد باشد می‌توانید آنرا پیش از روز رویداد با حمایت ایده‌آزاد ثبت کنید).

4-      تکمیل نمون‌برگ‌های شش‌گانه و ارسال تصاویر توجیحی در بخش ارسال ایده